Is there a place for Chatbots in Real Estate?

Is there a place for Chatbots in Real Estate? 

People often associate chatbots as a software solution used in marketing to deliver a discount coupon in Messenger. However, the world of chatbots is much bigger and offers functionalities and benefits in all industries – in sales, marketing, customer support, as a way to communicate not only between customers and business, but also as a digital assistance between people and things – from smart rooms to smart cities. Real Estate companies are discovering more and more benefits using chatbots – from sales to property management.

 Има ли място за чатботовете в бизнеса с недвижимост?

Хората често асоциират чатботовете като софтуерно решение, използвано в маркетинга, за да получат купон за отстъпка в Месинджър. Светът на чатботовете обаче е много по-голям и предлага функционалности и ползи във всички индустрии – в сферата на продажбите, маркетинга, поддръжката на клиенти, като начин за комуникация не само между клиентите и бизнеса, но и като дигитална помощ между хората и нещата – от интелигентните стаи до умни градове. Компаниите за недвижими имоти откриват все повече ползи от използването на чатботове – от продажбите до управление на имоти.

Elitza Stoilova is co-founder and CEO of Chatbot agency Umni. Elitza says coming to the IT world and being in charge of a chatbot agency today is a result of a 22 years career in hospitality from a line staff in a hotel to a General manager of a resort and Tour operator, a real estate company Property manager and a consultant in destination marketing on Mariana islands, tropical islands in Pacific Ocean. After spending close to 20 years in the islands when she was recognized twice with government awards for being instrumental in the destination marketing and development, Elitza returned back to Bulgaria 3 years ago and co-founded Umni. Chatbot agency Umni focuses on creating, maintaining, and training chatbots with conversational AI for various businesses. Umni simplifies and speed up the process by providing businesses with an affordable Chatbot Management platform. It does not require technical skills to use and allow the business to manage customer inquiries, promotions, content, and functionalities in the chatbot fast and easy from one place.

 

Елица Стоилова е съосновател и изпълнителен директор на Първа чатбот агенция Umni. Според Елица, влизането й в света на технологиите и управлението на агенция за чатботове днес е резултат на 22-годишна кариера в хотелиерството и туризма – от персонал до генерален директор на хотел и туроператор, Управител недвижимост в компания за недвижими имоти и консултант по маркетинг на дестинация на Марианските о-ви, тропически острови в Тихия океан. След като прекарва близо 20 години на островите, където е била отличена два пъти с правителствени награди за ролята й в маркетинга и развитието на дестинацията, Елица се завръща в България преди 3 години и съосновава Umni. Първа чатбот Агенция Umni се фокусира върху създаването, поддържането и обучението на чатботове с разговорен AI за различни бизнеси. Umni опростява и ускорява процеса като предоставя на бизнеса достъпна платформа за управление на чатботове. Инструментът не изисква технически умения за използване и позволява на бизнесите да управляват запитвания, промоции, съдържание и функционалности в своя чатбот бързо и лесно от едно място.

PropTech Bulgaria 2020 | The SEE Conference
Go to the Agenda
Register Here