Как да изградиш уникален ConTech бизнес модел

Интервю с Лили Чурешка, CEO MAKEis

PropTech решението MAKEis е уникално по много причини не само в България, но и в международен мащаб. Разкажете ни повече за него.

За първи път в света MAKEiS оптимизира и дигитализира целия строителен процес за топлоизолиране от производителя на суровини до инвеститора (краен потребител). Топлоизолационна технология е предназначена да обслужва бизнесa в строителния сектор по целия свет. Това са архитекти, инженери, строители, доставчици на услуги и собственици на сгради.

Всички наши потребители получават редица предимства, най-важните са; повишават производителността си, пестят време и печелят повече когато използват технологията. Постигаме това с разработени от нас процесна и технологична иновации на физическите процеси в тази сектор и облачна платформа. 

Лили Чурешка, CEO MAKEis

Сравнено със сега познатите начини за топлоизолация, технологията MAKEiS има три пъти по-голяма производителност, дебелината на изолационния слой е два пъти по-малка, три-четири пъти е по-лека и при монтажа няма мокри процеси. Всичко тава превръща технологията MAKEiS в един много по-икономически ефикасен, проследим и екологичен процес с гарантиран ефект в дългосрочен план.

Кои фактори повлияха най-силно, за да създадете този уникален бизнес модел?

Три са основни фактори, които мога да посоча:

Налице е растяща нужда от намаляване на парниковите газове отделяни при производството на енергия. Топлоизолацията на сгради е една от пасивните мерки за постигане на това и има относително висок дял. 

Строителството е най-консервативния сектор в икономиката. Дигитализирани са множество инженерни и комуникационни процеси. Повечето от дейностите в строителството обаче изискват физически или машинни действия и тук дигитализацията е слаба.

Не на последно място е постоянният недостиг на работна сила в строителството, повлиян от тежкия физически труд, който съпътства някои от процесите. Това отблъсква младите хора, днес те искат да се дигитални.

Тези фактори бяха основните мотори при работата ни върху бизнес модела и технологията. В резултат ние дадохме решение как едни от най-скъпите и най-качествен изолационен материал да стане достъпен за всеки потребител. Това от своя страна води до по-ефикасна борба с парниковите газове в дългосрочен план.

Цифровизацията и модернизацията чрез елементи на Industry4.0 и IoT на топлоизолационния процес, които направихме водят до повишаване на ефикасността и намаляване на физическия труд. 

Така според мен, бизнес моделът ни отговаря на основните движещи фактори в този сектор, превръща го в модерен и дигитален процес, интересен за повечето в бранша, в това число младите и дигитални хора днес и утре.

Вашето решение е както процесна, така и технологична иновация. Кои процеси променяте? С които технологии постигате това?

Да, първо, MAKEiS оптимизира и проследява процесната организация в реално време до най-дребния детайли за всички участници, това са архитект, строител, производител и инвеститор в един отделен проект. 

Второ, внедрили сме два технологични решения. С едното показваме как по-лесно и по-бързо да се монтира изолацията, а с второто как да се произвеждат бързо и без отпадък изолационни панели, толкова колкото са нужни за един проект.

Трето, проектирахме и създадохме мобилен завод, наречен MAKEiS машина, който да произвежда топлоизолационни панели с подходяща форма и дизайн с приложение вън и вътре.

Накрая, като четвърто, разработихме специализиран софтуер и интернет платформа в която всички имат възможност да общуват при изпълнение на отделен проект. Мобилния завод също е част от платформата, интегриран е и може да бъде управляван дистанционно. 

Тава са четирите стълба на технологията. Съвместната им работа променя много. Ще Ви дам пример, как работи MAKEiS;

Да приемем, че всички участници в един проект са регистрирани в платформата на МЕЙКиС.

Собственик на сграда трябва да инвестира в топлоизолация. Прави запитване към предприемачи и архитекти за цена и визия на фасадната или интериорната изолация. На място пристига човек, регистриран като доставчик на услуги в платформата. Снима сградата с фотоапарат. Изпраща снимките в облачната платформа, където софтуер ги превръща в чертеж и схеми с разположение на изолационните панели с точност до 3 мм. Тази информация се ползва, от:

  1. Топлотехника за да изчисли дебелината на изолационния слой.
  2. Архитекта за да изготви визия и проект на фасадата – работи с реални данни.
  3. Предприемача за да поръча нужните количества материали и да оцени нужното време за монтаж, така калкулира точна цена към възложителя.  
  4. Производителя на суровини за да знае къде, за кой мобилен завод и колко материал ще е необходимо да достави.
  5. Мобилния завод за да произведе точния брой и размери на изолационните панели.
  6. Монтажника за да монтира всеки панел на определено място по схемата бързо, само с три лесни стъпки.
  7. Собственика (инвеститора) за да наблюдава целия процес и знае за каква плаща.

В резултат е спестено много време и е добавена огромна стойност за всеки един участник.

Ние самите не монтираме изолация, ние предлагаме услуга като се грижим технологията да работи без проблем и отдаваме мобилните заводи под наем на лицензирани партньори. Обикновено това са строителни предприемачи, складове строителни материали или фирми за машини под наем.

Всеки с регистрация в платформата може да ползва услугата. 

Най-хубавото е, че всеки който ползва МЕЙКиС може да работи където иска или се намира по света, а профилът му в платформата е неговата професионална визитка. 

Какви са прогнозите Ви за ефекта от corona кризата върху строителната индустрия в България и в страните, в които Мейк България оперира?

Считам, че е нормално да има спад в сектора и такъв е налице. Някои от обектите са затворени или работят с намален състав. Моите прогнози са, че строителната индустрия ще се възстанови бързо и скоро след кризата ще заработи на пълни обороти, навсякъде по света.